Newbury White Pillow

Price: 12.00

Description: Textured bright white pillow; polyfill.

Quantity: 6

Dimensions: 24 x 24

Tags: white , white pillow